گەر ئافرەت لە سوڕی مانگانە پاك بوویەوە پێش خۆ شتن دروستە مێردەكەی جیماعی لەگەڵ بكا؟

ئەگەر ئافرەت لە سوڕی مانگانە پاك بوویەوە پێش ئەوەی خۆی بشوات دروستە بۆ مێردەكەی جیماعی لەگەڵ بكات؟